© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
7.3 betontechnologie fire fighting layer (ffl).jpg


Ontwerp Overige

In de loop der jaren is er tot aan het MSEng-niveau een samenhangend pakket aan cursussen en opleidingen ontstaan. Vanaf MBO tot en met HBO+ biedt de Betonvereniging een doorlopende leerlijn voor de a.s. constructief ontwerper. Voor elk gewenst uitstroomprofiel (beroepsniveau) is er uit het opleidingsaanbod een passende keuze te maken.
Komend vanaf het MBO biedt de ASEng je de constructieve basis inclusief de vereiste wiskunde- en mechanicakennis.
Modelleurs die in het ontwerpproces de juiste keuzes willen maken en de uitvoering ten dienste willen zijn, volgen de cursus Wapenen in de Praktijk. De BSEng biedt een schakeljaar aan de niet-constructieve HBO-er die zich verder wil bekwamen in de richting van Constructief Ontwerpen.
Natuurlijk kun je cursussen ook volgen vanuit de behoefte je algemene kennisniveau te vergroten.
Als je op enkele dagdelen bijgepraat wilt worden over de integratie van ontwerp, constructie en uitvoering, bij schoon beton, constructieve ankers, bouwkuipen , bruggen e.d. kun je een gerichte keuze maken.

Verder is in 2016 de opleiding gestart voor Aardbevingen. In 2017 staat module 2 op het programma; tevens wordt module 1 herhaald.

Op deze pagina tref je een overzicht aan van de opleidingen / cursussen Ontwerp Overig.

Direct naar aanmelden
Staat de cursus/studiedag van uw keuze niet in het snelmenu, stuur dan uw gegevens naar opleidingen@betonvereniging.nlAardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen module 1

Constructies (her)berekenen op Aardbevingsbelastingen
In Noord-Nederland ontstaan aardbevingen door de gaswinning in dit gebied. Deze aardbevingen zorgen voor de nodige uitdagingen op constructief terrein. Huizen, gebouwen en kunstwerken raken beschadigd. Hierdoor is er grote behoefte aan nieuwe kennis, voldoende geschoold personeel en werkende oplossingen in aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden, die bovendien snel en constructief veilig kunnen worden toegepast. Deze nieuwe opleiding gaat met name in op de bouw- en geotechnische facetten van deze omvangrijke maatschappelijke problematiek.
Lees meer


Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen module 2

Je moet eerst module 1 met goed gevolg afsluiten, voordat je verder kunt gaan met module 2. Module 1 gaat in op (herstel van) bestaande bouw met algemene kennis van zaken; module 2 zal meer ingaan op nieuwbouw met complexere (bouw)aspecten.
De opleiding wordt afgesloten met een toets.
Lees meer


Bijzondere constructies met de EC2

Ontwerpen buiten de Eurocode om
In deze cursus worden onderwerpen behandeld die nog niet bekend zijn bij de constructeurs. Het gaat hier om inzicht en niet zozeer om rekenvaardigheid. Ook de haalbaarheid van een constructie bij afwijking van de norm komt naar voren, dit in relatie tot de toetsing door Bouw- en Woningtoezicht op inzicht en normgebruik.
Lees meer


Bouwkuipen en kelders

Onmisbare kennis voor een goed ontwerp
De toepassing van bouwkuipen en kelders voor (ondergrondse) bouw van utilitaire en infrastructurele constructies wordt steeds algemener. Bodem en grondwatergesteldheid spelen hierbij een belangrijke rol. Bouwkuipen zijn complexe constructies met een hoge moeilijkheidsgraad, die bovendien altijd op het kritieke pad liggen. Deze cursus behandelt het ontwerp en de uitvoering van bouwkuipen en kelders, waarbij je rekening houdt met de bodem- en grondwatergesteldheid. Tevens wordt er gerekend aan onderwaterbetonvloeren.
Lees meer


Hybride Bruggen

Stand van zaken en actuele ontwikkelingen van bruggen
Na de invoering van de VBB, VOSB en de VOBB zijn al vele bruggen gebouwd. Er wordt nu gerekend met de Eurocodes. Daarnaast worden bruggen steeds vaker aangepast. Een herberekening van een bestaande brug en vernieuwbouw geven vaak de nodige discussie. In deze nieuwe cursus wordt een diversiteit aan onderwerpen behandeld: zwaardere belasting door gewijzigd verkeersaanbod, maar ook bijvoorbeeld de invloed van aerodynamica. De cursus is opgesplitst in vijf modules: algemeen, betonnen bruggen, bestaande bruggen, stalen & beweegbare bruggen en staal-betonbruggen. Deze laatste module komt nu aan bod.
Lees meer


Constructieve ankers voor beton

Alles wat je moet weten van ankerverbindingen
Het ontwerpen en berekenen van ankerverbindingen is een vakgebied voor specialisten. Het ontwerp en de uitvoering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar daar wordt in de praktijk nog wel eens aan voorbij gegaan. Als constructief ontwerper moet je tijdens het ontwerpproces de juiste afwegingen maken en als toezichthouder / uitvoerder moet je actie kunnen ondernemen bij wijzigingen in de uitvoering. In deze cursus, die samen met ankerleveranciers is ontwikkeld, komt dit soort zaken uitgebreid aan bod.
Lees meer


Eurocode 6 Constructies van Metselwerk

inclusief seismische belasting
De Eurocode 6 regelt een aantal zaken meer dan de bestaande NEN-normen. Nieuw zijn de rekenregels voor gewapend metselwerk en de normen voor het beoordelen van de sterkte van steenconstructies bij brand.
Ook de norm voor uitvoering en specificatie is een aanvulling op de nu beschikbare regelgeving. Daarnaast is in Nederland is NPR 9096-1-1 opgesteld die het meer eenvoudig maakt om de bestaande Nederlandse wijze van het vervaardigen en construeren van metselwerk te laten aansluiten op de Europese normen voor metselwerk.
Lees meer


Onderwaterbeton

Alles over onderwaterbeton en de herziene CUR-Aanbeveling 77
In Nederland bouwt men een bouwput met behulp van stalen damwanden en een onderwaterbetonvloer met trekpalen. Het toepassen van onderwaterbeton (OWB) in een bouwput is noodzakelijk vanwege de hoge grondwaterstand. Voor de diverse rekenregels en het ontwerpen is de CUR-Aanbeveling 77 herzien en geheel aangepast aan de geldende normen.
Aan de hand van voorbeelden en cases worden in deze cursus de rekenregels en regelgeving doorlopen, zodat een onderwaterbetonvloer die met de CUR-Aanbeveling 77 is berekend, voldoet aan de eisen van de constructieve veiligheid.

Lees meer


Rekenvoorbeelden op basis van de EC2

Berekenen en toetsen op de EC2 grondslag
De ontwikkeling in het ontwerpproces staat niet stil. De randvoorwaarden bij de te realiseren ontwerpen moeten bijvoorbeeld worden getoetst met de nieuwe Eurocode. In deze cursus gaat het om de interpretatie, het inzicht en de rekenwijze.
In de cursus worden de constructieonderdelen behandeld, in relatie tot de uitvoerbaarheid (gebaseerd op 'het Rode Boek'). Er worden diverse berekeningen gemaakt en besproken waarbij zowel de ontwerpkant als de technische haalbaarheid aan bod komt.
Lees meer


Schoon beton voor Ontwerpers

De beleving van schoonbeton is niet bij voorbaat gelijk bij de betrokken partijen en daarom dienen de verwachtingen vooraf goed op elkaar afgestemd en eenduidig vastgelegd te worden.
De ontwerper moet zich bewust zijn wat de mogelijkheden zijn en dit duidelijk middels richtlijnen kunnen aangeven.|
Lees meer


Verhardingen van Cementbeton, module 1, ontwerp

Inzicht in het ontwerpproces  van betonverhardingen
Deze cursus richt zich op betonwegen en bedrijfsverhardingen. Met theoretische aspecten en praktische aandachtspunten krijg je inzicht in het ontwerpproces van betonverhardingen. Belangrijkste doel is om de kwaliteit van het product te kunnen beheersen. Gebruik wordt gemaakt van de ontwerptools VENCON 2.0 en de nieuwe versie FLOOR 3.0. Behalve voorlichting krijg je ook de gelegenheid hiermee ervaring op te doen.
Lees meer


Verhardingen van Cementbeton, module 2 , uitvoering

Inzicht in de uitvoeringstechnieken van betonverhardingen
Deze cursus richt zich op uitvoeringsaspecten van betonwegen en bedrijfsverhardingen. Met theoretische aspecten en praktische aandachtspunten krijg je inzicht in de uitvoeringstechnieken, om te beginnen met het grondwerk en de funderingen. Daarnaast komt de detaillering van de uitvoering aan bod. Tot slot krijg je kennis aangereikt over ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte verhardingen.
Lees meer


Waterbouwkundige (beton)constructies

Ontwerp en uitvoering waterbouwkundige constructies onlosmakelijk verbonden
Bij het ontwerpen van constructies op en rond het water zoals kademuren, keerwanden, steigers, brugpijlers, inlaten, duikers en sluizen, is niet alleen constructieve vakkennis nodig, maar ook kennis van aanverwante aspecten. Het ontwerpen en berekenen van waterbouwkundige constructies is hierdoor een vakgebied voor specialisten. Het ontwerp en de uitvoering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hier wordt in de praktijk nog wel eens aan voorbij gegaan.
Lees meer
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06