Opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV

Opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV

Inleiding

De Betonvereniging verzorgt traditioneel sinds jaren al diverse, technisch inhoudelijke cursussen op het gebied van betonuitvoering en werkvoorbereiding. Zo kenden we de cursussen Bekistingen Uitvoering, Voorspantechniek Uitvoering, Betontechnologie in de Uitvoering en Verhardingsbeheer, alle cursussen die niet op elkaar waren afgestemd. 
Om hier verandering in te brengen en duidelijkheid naar het beroepenveld te verschaffen is de opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereiding, BV in het leven geroepen. 

Deze opleiding bestaat uit drie cursussen. Deze cursussen behandelen alle aspecten die aan de orde komen bij het toepassen van het materiaal beton op de bouwplaats. 
De cursussen worden afgesloten met een examen, waarna een deelcertificaat kan worden verkregen. Wanneer de drie cursussen met succes zijn afgesloten, verwerft men het diploma Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV, een diploma waarmee men op EQF-niveau 5 alle technische aspecten van het tot stand komen van betonwerken van enige omvang in theorie beheerst.

Cursus Bekistingen, Hulpconstructies en Uitvoeringsmethoden [bhu]

Deze cursus is de herziene cursus Bekistingen Uitvoering, uitgebreid met meer aandacht voor bouwkuipen, wapening, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden.
Lees meer

Cursus Betonstorten: van voorbereiding tot nabehandeling [bvn]

Hierin worden alle aspecten, organisatorisch en technisch behandeld bij het omgaan met betonspecie op de bouwplaats vanaf het bestellen van betonspecie tot en met het nabehandelen van het verhardende beton. 
Lees meer

Cursus Verhardingsbeheersing en Betontechnologische Uitvoeringsaspecten [vbu]

In deze cursus komen uitvoerders en werkvoorbereiders van alles te weten over het fenomeen temperatuurbeheersing. Allereerst krijgt u uitgelegd waarom gewapend beton, in strijd met het basisprincipe, onder bepaalde omstandigheden niet of slechts in beperkte mate gescheurd mag zijn. U leert hoe u scheurvorming in verhardend beton kunt voorkomen of beperken. En u leert hoe u de uitkomsten van temperatuur- en spanningsanalyses moet interpreteren en vertalen in een werkplan. Tot slot komen de diverse methoden aan bod waarmee u de sterkte van verhardend beton op een willekeurige dag kunt bepalen, zodat u op het juiste tijdstip kunt beginnen met ontkisten. 
Lees meer

Meer weten?

Henk 2013.jpg

Bel of mail naar Henk Wapperom. 
tel. 0182 - 539 858