ALV 2021 & Presentatie Jaarverslag

Op woensdag 26 mei vond de jaarlijkse ALV van de Betonvereniging plaats. Na opening van de online vergadering door bestuursvoorzitter Dorien Staal is het verslag van de vorige ALV van 2020 definitief vastgesteld. 

Bestuurssamenstelling

Tijdens de ALV kwam de bestuurssamenstelling aan bod. Edwin Griffioen (Rijkswaterstaat PPO) is afgetreden als bestuurslid en Henrik Hooimeijer (Rijkswaterstaat GPO) is voorgedragen en toegetreden als nieuw bestuurslid. De Betonvereniging heet Henrik van harte welkom en zal Henrik binnenkort aan de leden voorstellen.

Henrik Hooimeijer

 

Terugblik Betonvereniging 2020

Vervolgens blikte directeur Maikel Jagroep terug op het jaar 2020 met de presentatie van het Jaarverslag. Centraal stond het thema 'Op koers blijven in onzekere tijden'. Het bestuur en directie ontvingen complimenten voor de behaalde resultaten, ontplooide activiteiten en verslaglegging van een bijzonder jaar. Details over de belangrijkste speerpunten en behaalde resultaten zijn online terug te lezen in het jaarverslag. Na de presentatie van de resultaten werden het bestuur en directie gedechargeerd.

 

Bekijk het jaarverslag 2020


Toekomst Betonvereniging

Tot slot is tijdens de ALV de begroting voor 2021 gepresenteerd en is het voorstel om de tarieven voor de contributies in 2022 niet te indexeren en verhogen aangenomen. De Betonvereniging kijkt terug op een geslaagde online ALV en verheugt zich om de volgende ledenvergadering weer als een fysieke bijeenkomst te kunnen laten plaatsvinden in 2022.