Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden cursussen

Inschrijvingen

Inschrijvingen voor opleidingen of cursussen kunnen alleen in behandeling worden genomen nadat het aanmeldformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. De Betonvereniging behoudt zich het recht om de cursusinschrijving enige tijd voor aanvang van die cursus te sluiten. De exacte sluitingsdatum zal indien van toepassing via de website en nieuwsbrief gecommuniceerd worden.

Kopie diploma’s

Voor de cursus Basiskennis Betontechnologie en voor de opleidingen Betontechnoloog BV, Betontechnologisch Adviseur, Betononderhoudskundige BV, Betonlaborant BV, Betonconstructeur Basis, Betonconstructies BV/BmS en Constructief Ontwerpen BV/BmS is het noodzakelijk een kopie van het vereiste diploma mee te sturen. Vergeet u dat niet, want eerder kan uw aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Online modules

Voor cursussen met online modules geldt dat de deelnemer via een persoonlijke inlog toegang krijgt tot deze modules. Deze toegang is geldig tot en met de eerstvolgende examenmogelijkheid.

Als de deelnemer het examen niet haalt, kan hij/zij zich inschrijven om alleen het examen te doen, maar dan krijgt hij/zij geen toegang tot de online modules. De cursist kan dan terugvallen op het dictaat dat eerder is verstrekt. Mocht toegang tot de online modules zijn gewenst, dan is hiervoor een nieuwe inschrijving voor de cursus nodig en moet het volledige cursusgeld worden voldaan.

Als een deelnemer niet aan de eerste examenmogelijkheid deel kan nemen, dan mag hij/zij de toegang tot de online modules verlengen tot de daaropvolgende examenmogelijkheid. Er is maximaal 1 mogelijkheid tot verlenging voor een maximale doorlooptijd van 1 jaar, vanaf het moment waarop de deelnemer voor het eerst is ingeschreven in de cursus. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de deelnemer voorafgaand aan het examen contact opnemen met de Betonvereniging.

Wijze van betaling

Voor uw deelname aan de cursus ontvangt u van de Betonvereniging na ontvangst van uw aanmelding een factuur. De betaling moet vóór aanvang van de cursus zijn voldaan. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en onder voorbehoud. De Betonvereniging houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. De Betonvereniging is als cursusinstituut BTW-plichtig.

Bedrijfsledenprijs

U heeft natuurlijk opgemerkt, dat bedrijfsleden van de Betonvereniging korting op de cursusprijzen genieten. Als u nog geen bedrijfslid bent, is dit een goede reden om dat alsnog te worden. Indien u met het aanmeldingsformulier voor een cursus ook het aanmeldingsformulier voor het bedrijfslidmaatschap opstuurt, profiteert u direct van de bedrijfsledenkorting.

Lidmaatschap Betonvereniging

De Betonvereniging is voor het bereiken van haar doelstelling afhankelijk van subsidies en contributies. Samen met de inkomsten uit de activiteiten zorgen deze inkomsten voor een financieel verantwoord programma ten dienste van de leden. De contributies worden zo laag mogelijk gehouden, zodat deze geen drempel hoeven te zijn om kennis te nemen van en bij te dragen aan de ontwikkelingen. Meer informatie over het lidmaatschap.

Annuleringsvoorwaarden

Een bericht van annulering dient schriftelijk te worden ingezonden aan de Betonvereniging. Bij annulering tot twee weken vóór aanvang van de cursus is een bedrag van € 25,– incl. BTW administratiekosten verschuldigd. Bij annulering vanaf twee weken vóór aanvang van de cursus is aan annuleringskosten 50% van de cursusprijs verschuldigd. Bij annulering na aanvang van de cursus dient het volledige bedrag te worden voldaan.
Wanneer men door bijzondere omstandigheden bij aanvang niet (volledig) aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kan in overleg eventueel een aangepaste betalingsregeling worden getroffen.

Foto en video

De Betonvereniging maakt van offline en online lessen foto’s, geluid- en video-opnames. Deze foto’s en opnames zijn bedoeld voor onderwijsdoeleinden en/of uitingen van de Betonvereniging. Door deelname aan onze cursussen en opleidingen gaat de cursist akkoord met de genoemde opnames van beeld, geluid en het gebruik daarvan. De cursist kan tijdens de les zelf bepalen of hij/ zij op beeld en/of geluid wordt vastgelegd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Betonvereniging, telefoon 0182 – 539 233 menukeuze 1.