Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden cursussen

Kopie diploma’s
Voor de cursus Basiskennis Betontechnologie en voor de opleidingen Betontechnoloog BV, Betontechnologisch Adviseur, Betononderhoudskundige BV, Betonlaborant BV, Betonconstructeur Basis, Betonconstructies BV/BmS en Constructief Ontwerpen BV/BmS is het noodzakelijk een kopie van het vereiste diploma mee te sturen. Vergeet u dat niet, want eerder kan uw aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Wijze van betaling
Voor uw deelname aan de cursus ontvangt u van de Betonvereniging na ontvangst van uw aanmelding een factuur. De betaling moet vóór aanvang van de cursus zijn voldaan. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en onder voorbehoud. De Betonvereniging houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Alle prijzen genoemd in deze uitgave gelden voor 2019. De Betonvereniging is als cursusinstituut BTW-plichtig.

Bedrijfsledenprijs
U heeft natuurlijk opgemerkt, dat bedrijfsleden van de Betonvereniging korting op de cursusprijzen genieten. Als u nog geen bedrijfslid bent, is dit een goede reden om dat alsnog te worden. Indien u met het aanmeldingsformulier voor een cursus ook het aanmeldingsformulier voor het bedrijfslidmaatschap opstuurt, profiteert u direct van de bedrijfsledenkorting.

Lidmaatschap Betonvereniging
De Betonvereniging is voor het bereiken van haar doelstelling afhankelijk van subsidies en contributies. Samen met de inkomsten uit de activiteiten zorgen deze inkomsten voor een financieel verantwoord programma ten dienste van de leden. De contributies worden zo laag mogelijk gehouden, zodat deze geen drempel hoeven te zijn om kennis te nemen van en bij te dragen aan de ontwikkelingen. Meer informatie over het lidmaatschap.


Annuleringsvoorwaarden
Een bericht van annulering dient schriftelijk te worden ingezonden aan de Betonvereniging. Bij annulering tot twee weken vóór aanvang van de cursus is een bedrag van € 25,– incl. BTW administratiekosten verschuldigd. Bij annulering vanaf twee weken vóór aanvang van de cursus is aan annuleringskosten 50% van de cursusprijs verschuldigd. Bij annulering na aanvang van de cursus dient het volledige bedrag te worden voldaan.
Wanneer men door bijzondere omstandigheden bij aanvang niet (volledig) aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kan in overleg eventueel een aangepaste betalingsregeling worden getroffen.


Foto en video
In sommige gevallen maakt de Betonvereniging tijdens een opleiding of cursus foto’s en/of video’s, waarop u als deelnemer mogelijk herkenbaar in beeld bent. Dit zal tijdens de betreffende opleiding of cursus duidelijk gemeld worden. De Betonvereniging publiceert deze uitingen op de website, sociale media en andere media.


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Betonvereniging, telefoon 0182 – 539 858.