Beursvoorwaarden

De beursvoorwaarden van Betondag 2019 kunt u hier ook als pdf ophalen.

Beursvoorwaarden Betondag 2019

1. Algemeen
Door middel van de digitale aanmelding gaat de standhouder akkoord met de onderstaand omschreven voorwaarden. De standhouder verplicht zich tot de betaling van de overeengekomen standhuur binnen de daarvoor gestelde termijnen en tot daadwerkelijke deelname aan de beurs op een wijze die in overeenstemming is met de kwaliteit en het niveau van de beurs, dit laatste ter beoordeling van de organisatie van de Betondag, hierna te noemen organisatie.

a. Standhouder verplicht zich tot tijdige opgave van de artikelen en/of diensten welke op de Betondag zullen worden geëxposeerd en/of gedemonstreerd. Standhouder verplicht zich alle voorwaarden die door de overheid met betrekking tot de bouw en inrichting van zijn stand zijn of worden gesteld, stipt op te volgen, alsmede de algemene voorwaarden die zijn of worden gesteld door de directie van het gebouw waar de Betondag plaatsvindt. Deze voorwaarden zijn op de vragen bij de organisatie.

b. Standhouder verplicht zich de bouw en inrichting van zijn stand tijdig voor de opening van de beurs te voltooien. Met de afbraak van de stand en/of het afvoeren van artikelen mag pas worden begonnen nadat de beurs definitief is gesloten.

c. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan de stand en/of artikelen van standhouder noch voor eventueel letsel toegebracht aan de zich in de stand bevindende bezoekers. Evenmin aanvaardt de organisatie enige aansprakelijkheid voor diefstal in welke vorm dan ook. Deze risico’s dienen door standhouder zelf te worden verzekerd.

d. Het is standhouder zonder voorafgaande toestemming van organisatie niet toegestaan zijn stand gesloten te houden of onbemand te laten gedurende de tijd dat de beurs toegankelijk is. Er dient altijd minimaal 1 persoon standbemanning te zijn tijdens de openingstijden van de beurs. Standhouder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Standhouder is gehouden de hem toegewezen standruimte na het beëindigen van de Betondag in dezelfde staat achter te laten als deze hem ter beschikking is gesteld voor aanvang van de opbouwperiode.

e. De organisatie is bevoegd tot kleine wijziging (maximaal 5 meter) van de reeds toegewezen standruimte ten opzichte van de tekening, zonder dat standhouder aanspraak kan maken op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht worden geleden.

f. Indien standhouder zich niet of niet geheel aan de onderhavige voorwaarden houdt, is de organisatie gerechtigd hem de toegang tot de beurs, respectievelijk hem te gelasten zijn stand materiaal en artikelen terstond te verwijderen, zonder dat zulks voor standhouder enige grond tot schadevergoeding zal opleveren en onverminderd de overige verplichtingen van standhouder uit deze overeenkomst, onder meer ten aanzien van de overeengekomen standhuur.

g. De organisatie behoudt zich het recht voor aspirant-standhouders zonder opgave van redenen te weigeren. Het staat de organisatie jegens standhouder geheel vrij naar eigen inzicht voor dezelfde beurs standruimte te verhuren aan derden, ongeacht hun aard of persoon of te exposeren artikelen en/of diensten.

h. Betalingen van de standhuur dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de beurs. Standhouder is over de overeengekomen huurprijs omzetbelasting verschuldigd, tenzij standhouder in aanmerking komt voor verlegging van de omzetbelasting. Bij late inschrijving dient de betaling voor aanvang van de opbouwperiode voldaan te zijn. Indien standhouder de verschuldigde bedragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft voldaan, is vanaf de eerste dag na de betalingstermijn de wettelijke handelsrente verschuldigd. De organisatie is bevoegd de namens standhouder in de standruimte aanwezige zaken onder zich te houden totdat de volledige standhuur, vermeerderd met eventuele rente en kosten, door standhouder is voldaan. Standhouder is niet bevoegd tot enige verrekening met de standhuur, noch tot opschorting van door hem verschuldigde betalingen. Indien niet aan de betaling binnen gestelde termijnen wordt voldaan behoudt de organisatie zich het recht voor de standplek aan een andere standhouder toe te wijzen.

i. Indien standhouder op enig moment zou annuleren, dan leidt zulks niet tot ontheffing van zijn plicht tot daadwerkelijke participatie en betaling.


2. Standbouw

A. Eigen bouw

1. Standhouder dient ten alle tijden een standontwerp ter goedkeuring in te dienen bij de organisatie.

2. Eilandstand: heeft een open karakter en is toegankelijk vanaf vier gangpaden. Aan de rand van de stand mogen geen wanden worden geplaatst. Eventuele wanden voor een pantry of object dienen minimaal een meter de stand in te worden gebouwd. Elke zijde moet voor minimaal 75% open blijven. Standhouder dient te allen tijde een standontwerp in te dienen.

3. Kopstand: is toegankelijk vanaf drie gangpaden en elke open zijde dient voor minimaal 75% open te blijven. Standhouder is verplicht één zelfdragende scheidingswand te verzorgen.

4. Hoekstand: is toegankelijk vanaf twee gangpaden en elke open zijde dient voor minimaal 75% open te blijven. Standhouder is verplicht twee zelfdragende scheidingswanden te verzorgen.

5. Tussenstand: is toegankelijk vanaf één gangpad en de open zijde dient voor minimaal 75% open te blijven. Standhouder is verplicht drie zelfdragende scheidingswanden te verzorgen.

6. De standaard bouwhoogte van de scheidingswanden is 2,50 m en de maximale bouwhoogte is 2,50 m.

7. Vanaf 2,50 m dienen de scheidingswanden aan de achterzijde netjes te zijn afgewerkt;

8. Indien de stand hoger is dan 2,50 m dient standhouder een standontwerp ter goedkeuring in te dienen bij de organisatie.

9. Tot 1 meter vanaf de scheidingswanden mag niet hoger dan 2,75 m worden gebouwd.

10. Indien standhouder met de standbouw afwijkt van punt 9., vraagt standhouder eerst schriftelijk toestemming aan deelnemers van aangrenzende stands en stuurt standhouder dit met het standontwerp naar de organisatie ter goedkeuring.

11. Per unit eigen standbouw is voor de Betondag 2019 bij de standprijs inbegrepen:
- afmetingen achterwand en zijwanden in overleg, wanden die in het zicht blijven, moeten afgewerkt worden.
- 2 toegangskaarten studenten en docentenmiddag woensdag 13 november 2019
- 2 toegangskaarten netwerkborrel woensdag 13 november 2019
- 5 toegangskaarten Betondag donderdag 14 november 2019, deze kunt u gebruiken voor uw standbemanning of om relaties uit te nodigen.
- mogelijkheid om extra toegangskaarten bij te bestellen
- mogelijkheid om aan te melden voor het Betonprijsdiner
- vermelding op de plattegrond
- vermelding op de standhouders lijst
- vermelding in de Betondagapp van bedrijfsnaam en standnummer, omschrijving van artikelen/werkzaamheden/diensten
- inlogcode in het beurshandboek voor extra en maatwerkbestellingen bij de standbouwer
12. Stroom voor eigen standbouw is niet bij de standprijs inbegrepen en te bestellen via het beurshandboek.

13. Vloertegels zijn voor eigen standbouw niet bij de standprijs inbegrepen en te bestellen via het beurshandboek.

B. Standtypen; standbouw 1 en 2 via de organisatie

1. Standaard standbouw
De stand wordt gebouwd door de organisatie. Per unit standaard standbouw is voor de Betondag 2019 bij de standprijs inbegrepen:
- standaard standbouw (zie foto) met vermelding bedrijfsnaam
- afmetingen achterwand 250 cm hoog en 300 cm breed, zijwanden 220 cm hoog en 200 cm breed, opening boven van 50 cm, 1 x naampaneel 250 cm hoog en 30 cm breed
- 1 statafel wit en 2 barkrukken zwart
- standaard vloertegels (licht grijs)
- dubbele wandcontactdoos
- 2 spots op een arm led 12 watt
- 2 toegangskaarten studenten en docentenmiddag woensdag 13 november
- 2 toegangskaarten netwerkborrel woensdag 13 november
- 5 toegangskaarten Betondag donderdag 14 november, deze kunt u gebruiken voor uw standbemanning of om relaties uit te nodigen
- mogelijkheid om extra toegangskaarten bij te bestellen
- mogelijkheid om aan te melden voor het Betonprijsdiner
- vermelding op de plattegrond
- vermelding op de standhouders lijst
- vermelding in de Betondagapp van bedrijfsnaam en standnummer, omschrijving van artikelen/werkzaamheden/diensten
- inlogcode in het beurshandboek voor extra en maatwerkbestellingen bij de standbouwer


2. Premium standbouw
Per unit premium standbouw is voor de Betondag 2019 bij de standprijs inbegrepen:

- standaard standbouw (zie foto) met vermelding bedrijfsnaam
- volledig bedrukte achterwand (gespannen doek), afbeelding zelf aanleveren
- 1 statafel wit en 2 barkrukken zwart
- standaard vloertegels (grijs)
- dubbele wandcontactdoos
- 2 spots op een arm led 12 watt
- 2 toegangskaarten studenten en docentenmiddag woensdag 13 november
- 2 toegangskaarten netwerkborrel woensdag 13 november
- 5 toegangskaarten Betondag donderdag 14 november, deze kunt u gebruiken voor uw standbemanning of om relaties uit te nodigen.
- mogelijkheid om extra toegangskaarten bij te bestellen
- mogelijkheid om aan te melden voor het Betonprijsdiner
- vermelding op de plattegrond
- vermelding op de standhouders lijst
- vermelding in de Betondagapp van bedrijfsnaam en standnummer, omschrijving van artikelen/werkzaamheden/diensten.
- inlogcode in het beurshandboek voor extra en maatwerkbestellingen bij de standbouwer

 


3. Eigen standbouw
Eigen standbouw is alleen mogelijk op aanvraag en indien er een stand gebouwd wordt door een eigen standbouwer. Het plaatsen van alleen banners of een achterwand is niet toegestaan.

3. Catering
De organisatie zal de catering verzorgen en aanbieden gedurende de Betondag 2019. Er is geen catering op de stand mogelijk. Indien er de wens bestaat om voor eigen gebruik in de catering te voorzien (standpersoneel) dan kan dat in overleg met de organisatie.
De catering tijdens de Betondag zal bestaan uit:
Woensdag 13 november 2019
Netwerkborrel 17.30 – 18.30 uur

Donderdag 14 november 2019
Koffie en thee gedurende de dag 08.30 – 16.30 uur
Lunch tussen 12.30 en 13.30 uur
Netwerkborrel 16.30 en 18.30 uur

Er zullen geen alcoholische dranken worden geschonken voor 16.30 uur en niet aan personen jonger dan 18 jaar. De cateraar kan vragen naar ID.

4. Overmacht
De organisatie behoudt zich het recht voor in geval van overmacht (in Nederland conform BW 6:75) de Betondag geen doorgang te doen vinden, in welk geval standhouder geen aanspraak kan maken op vergoeding van schade in welke vorm dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere buiten de schuld van organisatie ontstane en niet voor verhuurdersrisico komende tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. De overeenkomst zal dan middels een schriftelijke bevestiging van de organisatie ontbonden zijn.

5. Annulering
Indien de organisatie, anders dan in geval van overmacht, besluit de Betondag geen doorgang te doen vinden, hetgeen ter vrije beoordeling van organisatie is, dan zal organisatie dit uiterlijk vier maanden voor aanvang van de Betondag aan standhouder meedelen. De overeenkomst zal na een schriftelijke verklaring ontbonden zijn; standhouder heeft dan recht op restitutie van de volledige standhuur, zonder dat enige schadeplichtigheid voor organisatie ontstaat.

6. Opbouw
De opbouwdagen en -tijden van de Betondag zijn:
Eigen bouw op aanvraag op dinsdag 12 en woensdag 13 november 2019
Inrichten standaard standbouw op woensdag 13 november vanaf 09.00 tot 12.30 uur.
Afwijken van de afgesproken tijden is uitsluitend mogelijk indien daartoe schriftelijke toestemming door de organisatie is verleend. De organisatie behoudt zich het recht voor zonder overleg vooraf de opbouw van stands op te houden en/of te onderbreken, indien inbrengen van artikelen dat vereist.

7. Demontage
Demontage van de Betondag dient te geschieden gelijk aansluitend aan de Betondag om 18.30 uur en tot uiterlijk 24.00 uur. Alle stands dienen op dat moment volledig gedemonteerd en afgevoerd te zijn. Bij in gebreke blijven zal een en ander door organisatie en voor rekening van de betrokken standhouder worden uitgevoerd. Standhouder is verplicht zich te houden aan de door de organisatie voorgeschreven richtlijnen inzake vuilafvoer en afvalscheiding. Afval dat door standhouder wordt achtergelaten kan, indien naar het oordeel van organisatie de hoeveelheid of de aard daarvan het normale overschrijdt, op kosten van standhouder worden afgevoerd.

8. Aan- en afvoer goederen tijdens de Betondag
De aan- en afvoer van goederen tijdens de beurs/evenementdagen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van organisatie.

9. Beperking Brandgevaar
Ter beperking van brandgevaar gelden de voorschriften op de Betondag, zoals deze hieronder in grote lijnen zijn aangegeven:

a. Wanden van stands en/of andere opstallen moeten vervaardigd zijn van hout, triplex of hardboard van ten- minste 5 cm dikte. Wanden van textiel waarachter geen hard materiaal is aangebracht, zijn niet toegestaan.

b. Het is niet toegestaan om plafonds aan te brengen in de stands.

c. Te gebruiken gordijnen moeten naar het oordeel van de brandweer voldoende brandwerend worden geïmpregneerd.

d. Omkleding van toonbanken, tafels e.d. met een of andere stof moet tenminste 10 cm van de vloer vrij hangen en voldoende brandwerend worden geïmpregneerd.

e. Het is niet toegestaan licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen, waaronder stralingsgevaarlijke goederen of chemische bestrijdingsmiddelen, op de stand aanwezig te hebben of open vuren te branden dan wel apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke op de stand te hebben met open vuur.

f. De in het gebouw aanwezige brandkranen en/of brandblussers moeten voldoende worden vrijgehouden, evenals alle in het gebouw aanwezige nooddeuren of deuren die zo worden aangemerkt.

10. Overige voorschriften

a. De ruimten achter de stands mogen niet worden gebruikt voor de opslag van emballage.

b. Vloerbelastingen die zwaarder zijn dan 800 kg per m2 dienen vooraf te worden besproken met organisatie.

c. Standhouder dient een zodanig gebruik van de standruimte te maken dat andere deelnemers of bezoekers daardoor geen schade en/of hinder ondervinden in de vorm van belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van de organisatie.

d. Losse artikelen en producten in de stand mogen niet hoger zijn dan 2,50 meter.

11. Bovendien is het standhouder niet toegestaan

a. De toegewezen standruimte geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van organisatie aan derden af te staan en/of te verhuren.

b. Enige ruimte buiten zijn stand te benutten voor het verspreiden van drukwerk of het aanbrengen van reclame, zonder dat hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

c. Andere deelnemers overlast te bezorgen in welke vorm dan ook.

d. Fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte welk recht uitsluitend aan organisatie is voorbehouden.

e. Voorwerpen van welke aard dan ook aan het gebouw en/of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te bevestigen.

f. Goederen die door onaangename reuk of op andere wijze hinderen aanwezig te hebben of hinderlijk geluid- gevende of licht uitstralende toestellen in werking te hebben.

g. In of bij de standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

h. Gebruik te maken van zachtboard, riet, brandbaar plastic, kartonplaat, geribd karton of enig ander licht brandbaar materiaal.
Alle hier niet genoemde mogelijkheden dienen vooraf aan organisatie ter goedkeuring te worden voorgelegd.