EC 2 in de praktijk; Rekenvoorbeelden

De vervanger van het "Rode boek"- rekenvoorbeelden met de VBC.


Titel: EC 2 in de praktijk; Rekenvoorbeelden
Artikelnummer: 50100
Omvang: 361 pagina's  A4 - 4 gaten ringband
Uitgever: Betonvereniging

Samenvatting

Het COBc is zeer tevreden dat de Betonvereniging gehoor heeft gegeven aan de oproep het "rode boek" te actualiseren en daarmee de uitgewerkte voorbeeld en te laten aansluiten op de rekenregels van de Eurocode.
Deze bundel met vernieuwde en nieuwe rekenvoorbeelden gaat ongetwijfeld wederom een grote bijdrage leveren aan de uniformiteit van berekeningen en toetsing daarvan.
Ing. J.G. van Leeuwen
Teamleider Toezicht handhaving en Constructie in Almere
Voorzitter COBc

Naar is gebleken, geven de Eurocodes de gebruiker minder handreikingen; het is aan de gebruiker zelf een aantal zaken op basis van inzicht en/of verworven kennis nader uit te werken. Daarmee zijn we ook gekomen bij een punt dat hier zeker moet worden genoemd, namelijk het interpreteren van de nieuwe voorschriften. Reeds bij het opstellen van de 1995-versie van het boek werd de lezer er op gewezen dat de voorschriften geen "kookboek" zijn.
Dat is uiteraard ook, en waarschijnlijk zelfs in grotere mate, van toepassing op de Eurocodes en daarmee dus ook op het voorliggende document. De opstellers pretenderen dan ook niet de enig "juiste" oplossingen te presenteren. Met name bij het opstellen en toetsen van staafwerkmodellen zal er altijd verschil van inzicht zijn en blijven. Dat is ook wel gebleken tijdens het traject dat tot het opstellen van dit document heeft geleid. De opstellers hebben dan ook gemeend opmerkingen te moeten maken en voetnoten te moeten plaatsen. Daarmee wordt recht gedaan aan verschillen in zienswijze.

De opstellers bestonden uit de volgende personen:
dr. ir. drs. C.R. Braam TU-Delft ; Bureau Hageman BV
ir. J. Keijnemans Ingenieursbureau Imagine,
ir. A.C.T. van der Keur Van der Keur Ingenieurs
ir. P. Lagendijk Aronsohn Constructies raadgevende ingenieurs bv; CITG TU-Delft
ir. D. J. Peters Haskoning HDV Nederland
ir. R.H.G. Roijakkers ABT
ir. A. Rodenhuis Bartels

Alle berekeningen zijn besproken met de dienst Stadsontwikkeling, afdeling Vergunningen,
van de gemeente Rotterdam. De opstellers zijn erkentelijk voor de inbreng die is geleverd door:
Ir. J.A. Bunkers
Ing. M.A.R.H. Al-Saadi MSEng
Ir. R.R. van de Weert

Kosten

De prijs van EC 2 in de praktijk is voor leden/niet leden € 70,-/€ 85,- inclusief BTW. Het werk is uit voorraad leverbaar.