Deelnemers- en annuleringsvoorwaarden voor Seminars en Congressen

Betonvereniging | Deelnemers- en annuleringsvoorwaarden Seminars en Congressen (versie 2019.01) 

Algemeen
Op alle seminars en congressen die de Betonvereniging organiseert, zijn deze deelname- en annuleringsvoorwaarden van toepassing. Met uw inschrijving verklaart u met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan. 

Inschrijving 
Om deel te nemen aan een seminar of congres, schrijft u zich in via onze website. Als u bent ingeschreven, gaan wij ervan uit dat u daadwerkelijk deelneemt. Na uw inschrijving ontvangt u hiervan een (automatische) bevestiging. Tijdens een seminar of congres kan er ter controle naar de legitimatie van de deelnemer worden gevraagd. 

Om deel te kunnen nemen aan een seminar of congres moet de deelnemer in onze doelgroep passen. De Betonvereniging behoudt zich te allen tijde het recht voor deelnemers te selecteren en/of te weigeren, zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen.  

Factuur en betaling 
Betaling dient plaats te vinden direct bij inschrijving. Indien van toepassing ontvangt u mogelijk een factuur waarbij deelname aan het evenement alleen mogelijk is als de factuur tijdig betaald is (binnen 30 dagen na factuurdatum of voor datum aanvang seminar of congres). Nadat de inschrijving is voldaan ontvangt u uw toegangsbewijs of e-ticket.  

De deelnemer blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake deelname aan het evenement, ook indien de deelnemer bij inschrijving heeft aangegeven dat een derde de betaling op zicht neemt. 

Lidmaatschap 
Persoonlijke en bedrijfsleden ontvangen korting op de deelnameprijs. Als u nog geen (bedrijfs)lid bent, is dit een goede reden om dat alsnog te worden. Dit kunt u direct aangeven op het inschrijfformulier of anders via onze website. 

Foto en video 
Tijdens het seminar of congres maakt de Betonvereniging fotos en/of video’s, waarop u als deelnemer mogelijk herkenbaar in beeld bent. De Betonvereniging publiceert deze mogelijk op de website, social media en andere media. 

Verhindering 
Mocht u onverwachts verhinderd zijn, dan kunt u kosteloos uw collega als vervanger doorgeven. Een vervanging dient u altijd per e-maildoor te geven. Het moment tot waarop dit kosteloos kan, is maximaal tot 5 werkdagen voor het seminar of congres. Vervanging door een collega is enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van de Betonvereniging. Indien u uw deelname niet kunt overdragen aan een collega, dient u uw afmelding per e-mailkenbaar te maken (zie annulering).  

No show 
In geval van no show is het niet mogelijk de deelnemerskosten terug te vragen.  

Annulering door Betonvereniging 
De Betonvereniging houdt zicht het recht voor om een seminar of congres te annuleren tot maximaal 2 weken voor het evenement. Het door de deelnemer betaalde bedrag wordt dan volledig terugbetaald. 

Annulering door de deelnemer 
Annulering door de deelnemer is mogelijk tot maximaal 3 weken voor het evenement en alleen door het sturen van een email. Het betaalde bedrag, minus € 25,- administratiekosten wordt dan terugbetaald. Annulering binnen 3 weken voor het evenement is niet meer mogelijk, vervanging door een collega wel (zie verhindering). Bij annulering binnen 3 weken voor het evenement heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld. 

Bevestiging van deelname 
Minimaal een week voor het evenement ontvangt u van ons een bevestiging van deelname met eventueel het bijbehorende e-ticket. Controleer deze bevestiging op juistheid en neem het e-ticket mee naar de bijeenkomst voor een vlotte registratie.